Προσδιοριστές πρόσβασης (Access Modifiers)

Με τους προσδιοριστές πρόσβασης μπορούμε να ορίσουμε το επίπεδο πρόσβασης που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο στα μέλη της κλάσης (ιδιότητες και μέθοδοι).

Όπως σε όλες τι OOP γλώσσες υπάρχουν τρία επίπεδα πρόσβασης.

public

Στην python όλες οι ιδιότητες και μέθοδοι είναι public εξ'ορισμού.

Στα public μέλη είναι δυνατή η πρόσβαση εκτός κλάσης.

class Product:

 def __init__(self):
  self.price = 100

 def setNewPrice(self, price):
  self.price = price

p = Product() # δημιουργία αντικειμένου
print(p.price) # πρόσβαση στην ιδιότητα price (read)
p.price = 200 # πρόσβαση στην ιδιότητα price (write)
print(p.price) # 200

protected

Στα protected μέλη είναι δυνατή η πρόσβαση από υποκλάσεις.

Για να δηλώσετε ότι μια ιδιότητα ή μέθοδος είναι protected προσθέτετε την κάτω παύλα (underscore) στό όνομά της.

class Product:
 def __init__(self, name, price):
  self._name = name # protected ιδιότητα 
  self._price = price # protected ιδιότητα

 def _setNewPrice(self, price): # protected μέθοδος 
   self._price = price


class Apple(Product): # κληρονομεί την Product

 def setNewCategory(self, category):
  self.category = category

apple = Apple("Μήλο", 100) # καλείται η __init__ της Product
print(apple._name) # πρόσβαση στην protected
apple._setNewPrice(200) # πρόσβαση στην protected
print(apple._price) # πρόσβαση στην protected

class Orange: # δεν κληρονομεί την Product
 def setNewCategory(self, category):
  self.category = category

private

Οι private μπορούν να κληθούν μόνο μέσα από την ίδια κλάση που έχουν δηλωθεί.

Για να δηλώσετε ότι μια ιδιότητα ή μέθοδος είναι private προσθέτετε δύο κάτω παύλες (underscore) στό όνομά της.

class Product:
 def __init__(self, name, price):
  self.__name = name # private ιδιότητα 
  self.__price = self.__checkPrice(price) # private ιδιότητα

 def __checkPrice(self, price): # private μέθοδος 
  # check if price is valid
   return price

 def getName(self): # public μέθοδος 
  return self.__name

 def getPrice(self): # public μέθοδος 
  return self.__price
 

p = Product("Μήλο", 100)
print(p.getName())
print(p.getPrice())