Τελεστές (Operators)

Οι τελεστές είναι σύμβολα τα οποία εκφράζουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία (πράξη) σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ο τελεστής + χρησιμοποιείται για την πρόσθεση δύο αριθμών.

Ανάλογα με τα αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιούνται οι τελεστές, χωρίζονται σε κατηγορίες. Έτσι έχουμε.

Αριθμητικοί τελεστές

Πρόσθεση (+)

Προσθέτει δύο αριθμούς. Ο τελεστής της πρόσθεσης χρησιμοποιείται και για την πρόσθεση δύο κειμένων. Όταν ένα μέλος της πρόσθεσης είναι αριθμός και το άλλο κείμενο τότε ο αριθμός θεωρείται σαν κείμενο. Όταν ένας αριθμός είναι σε εισαγωγικά τότε αυτός θεωρείται σαν κείμενο.

Δείτε τα πιο κάτω παραδείγματα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα:

5 + 3 => 8
"5" + "3" => 53  (και όχι 8)
"Γειά σου " + "Κώστα" => Γειά σου Κώστα
"Γειά σου " + 8 => Γειά σου 8
"45" + 8 => 458 (και όχι 53)
3 + 3 + "3" => 63 (και όχι 9)

Αφαίρεση (-)

Αφαιρεί δύο αριθμούς. Ο τελεστής της αφαίρεσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αριθμητικές πράξεις. Εάν ένας αριθμός είναι σε εισαγωγικά τότε η αφαίρεση είναι δυνατή.

Δείτε τα πιο κάτω παραδείγματα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα:

18-5 => 13
"25" - 5 => 20 (Η αφαίρεση γίνεται κανονικά)
"25" - "5" => 20 (Η αφαίρεση γίνεται κανονικά)

Πολλαπλασιασμός (*)

Πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά με αριθμούς.

10*4 => 40

Διαίρεση (/)

Διαιρεί δύο αριθμούς. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακέραιος ή δεκαδικός.

Modulo (%)

Διαιρεί δύο αριθμούς και δίνει σαν αποτέλεσμα το υπόλοιπο της διαίρεσης. Παράδειγμα:

10%3 => 1

Μείον(-)

Μετατρέπει έναν θετικό αριθμό σε αρνητικό ή έναν αρνητικό σε θετικό.

Εκθέτης

Υπολογίζει δυνάμεις (xy)

5**3 #125

Ακέραιη διαίρεση ή Floor division (//)

Στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα στον πλησιέστερο ακέραιο.

x = 15
y = 2

print(x // y) # 7

Συγκριτικοί τελεστές

Οι τελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται για την σύγκριση δύο τιμών. Συνδυάζονται συνήθως με την πρόταση if. Όταν η σύγκριση είναι αληθής τότε επιστρέφεται η τιμή True, διαφορετικά επιστρέφεται η τιμή False (ψευδής).

Μεγαλύτερο του (>)

Συγκρίνει αν μια τιμή είναι μεγαλύτερη μίας άλλης. Παράδειγμα: if(15>3).

Μικρότερο του (<)

Συγκρίνει αν μια τιμή είναι μικρότερη μίας άλλης. Παράδειγμα: if(10<20).

Μεγαλύτερο ή ίσο του (>=)

Συγκρίνει αν μια τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση μίας άλλης. Παράδειγμα: if(15>=3).

Μικρότερο ή ίσο του (<=)

Συγκρίνει αν μια τιμή είναι μικρότερη ή ίση μίας άλλης. Παράδειγμα: if(10<=20).

Ίσον του(==)

Συγκρίνει αν μια τιμή είναι ίση μίας άλλης. Παράδειγμα: if(10==10).

Όχι ίσον του(!=)

Συγκρίνει αν μια τιμή δεν είναι ίση μίας άλλης. Παράδειγμα: if(10!=33).

Λογικοί τελεστές

Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση δύο λογικών προτάσεων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι True ή False.

Λογικό ΚΑΙ (and)

Όταν και οι δύο προτάσεις είναι True το αποτέλεσμα είναι True, διαφορετικά το αποτέλεσμα είναι False. Παράδειγμα: if(x>0 and x<10)

Λογικό Ή (or)

Όταν τουλάχιστον μία από τις δύο προτάσεις είναι true το αποτέλεσμα είναι True, διαφορετικά το αποτέλεσμα είναι False.
Παράδειγμα: if(x==0 or x==2)

Λογικό ΌΧΙ (not)

Εφαρμόζεται σε μία πρόταση και αλλάζει τη λογική τιμή της. Όταν η πρόταση είναι True γίνεται False και όταν είναι False γίνεται True. Παράδειγμα: if(not(x==0))

Τελεστές ταυτότητας

is

Επιστρέφει True αν οι μεταβλητές ταυτίζονται με το ίδιο αντικείμενο.

x is y

is not

Επιστρέφει True αν οι μεταβλητές δεν ταυτίζονται με το ίδιο αντικείμενο.

x is not y

Τελεστές ιδιότητας μέλους (Membership Operators)

in

Επιστρέφει True αν στη σειρά (sequence) υπάρχει το αντικείμενο.

x in y
x = ["apple", "banana"]
print("banana" in x) # True

not in

Επιστρέφει True αν στη σειρά (sequence) δεν υπάρχει το αντικείμενο.

x not in y
x = ["apple", "banana"]
print("orange" not in x) # True

Bitwise Operators

Αφορά πράξεις ανάμεσα σε bits

Τελεστής Παράδειγμα Περιγραφή
1 & 1 #1 Κάνει AND δύο bit
| 0 | 0 #0 Κάνει OR δύο bit
 ^ 1 ^ 1 #0, 0 ^ 0 #0 Κάνει XOR δύο bit
~1 #0, ~0 #1 Κάνει NOT ένα bit
<<
x=1
x<<2
print(x) #4
Εισάγει μηδενικά από τα δεξιά
>>
x=4
x>>2
print(x) #1
Εισάγει μηδενικά από τα αριστερά