Εισαγωγή στην Python

Σε αυτό το tutorial θα βρείτε σημειώσεις για τη γλώσσα Python.

Η Python είναι μια ερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού (script) γενικού σκοπού και υψηλού επιπέδου (interpreted high-level general-purpose programming language). Η φιλοσοφία σχεδιασμού της Python δίνει έμφαση στην αναγνωσιμότητα του κώδικα. Η δομή της γλώσσας καθώς και η αντικειμενοστρεφής προσέγγισή της στοχεύουν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να γράψουν σαφή, λογικό κώδικα για μικρά και μεγάλα έργα.

Η Python υποστηρίζει πολλαπλά παραδείγματα προγραμματισμού, όπως δομημένου (ιδιαίτερα διαδικαστικού), αντικειμενοστραφούς και λειτουργικού προγραμματισμού (functional programming). Η Python περιλαμβάνει πλήρη τυποποιημένη βιβλιοθήκη.

Ως γλώσσα προγραμματισμού έχει στον πυρήνα της όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν όλες οι γλώσσες όπως μεταβλητές, τελεστές, συναρτήσεις, συνθήκες, βρόχοι κ.λπ..