Συνθήκες (Conditions)

Με τις συνθήκες μπορείτε να ελέγξετε τη ροή του προγράμματος ανάλογα με το αν η συνθήκη ισχύει ή όχι.

Στην Python μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές προτάσεις συνθήκης ανάλογα με την περίπτωση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις συνθήκες.

Η πρόταση if

Η σύνταξη της πρότασης είναι:

if (συνθήκη):
	print("ok")

Αν η συνθήκη ικανοποιείται, τότε ο κώδικας του μπλοκ εκτελείται, διαφορετικά αγνοείται και το πρόγραμμα συνεχίζει με τι εντολές που ακολουθούν.

if (17%2==1):
	print("Ο αριθμός 17 είναι μονός")

Η πρόταση if ... else

Η σύνταξη της πρότασης είναι:

if(συνθήκη):
	...
else:
	...

Αν η συνθήκη ικανοποιείται τότε εκτελείται ο κώδικας στο μπλοκ if, διαφορετικά εκτελείται το μπλοκ else.

x = 17
if(x%2 == 1):
	print("Ο αριθμός είναι μονός")
else:
	print("Ο αριθμός είναι ζυγός")

Η πρόταση if...elif...else

Μπορείτε να έχετε συνθήκες if...else σε ένθεση

Η σύνταξη της πρότασης είναι:

if(συνθήκη1):
	...
elif(συνθήκη2):
	...
else:
	...
x = 17
if(x<10):
	print("Ο αριθμός x είναι μονοψήφιος")
elif(x>9 and x<100):
	print("Ο αριθμός x είναι διψήφιος")
else:
	print("Ο αριθμός x είναι πολυψήφιος")