Εισαγωγή στην Python

Σε αυτό το tutorial θα βρείτε σημειώσεις για τη γλώσσα Python.

Για να τρέξετε τα παραδείγματα θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την python.

Μπορείτε να το ελέγξετε από τη γραμμή εντολών:

C:\user\files>python --version

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την python από το site: https://www.python.org/

Για να τρέξετε ένα αρχείο πληκτρολογείτε:

C:\user\files>python helloworld.py

Όπου: helloworld.py το όνομα του αρχείου. Ίσως χρειαστεί να δώσετε διαδρομή (path) αν το αρχείο βρίσκεται σε άλλον φάκελο.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την εντολη:

C:\user\files>py
Python 3.9.6 (tags/v3.9.6:db3ff76, Jun 28 2021, 15:26:21) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CLI (Command Line Interface) για να εκτελέσετε σκριπτ.

Για έξοδο πληκτρολογείτε:

exit()