Εισαγωγή στη javascript

Η γλώσσα script javascript παρουσιάζεται σε τέσσερις ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ο πυρήνας (core) της γλώσσας που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού.

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα αντικείμενα (objects) της javascript και πως εργαζόμαστε με αυτά (όπως Date, Math κ.λπ.).

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η javascript και η προσαρμογή της στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (OOP).

Τέλος, στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται ολοκληρωμένες εφαρμογές και παραδείγματα.