Εισαγωγή

Η γλώσσα Java παρουσιάζεται σε τέσσερις ενότητες.

Η πρώτη ενότητα περιέχει την πυρήνα της γλώσσας με τα βασικά στοιχεία όπως συντακτικοί κανόνες, η έννοια της κλάσης, μεταβλητές κ.λπ.

Η δεύτερη ενότητα περιέχει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όπως κληρονομικότητα, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός, διεπαφές κ.λπ.

Η τρίτη ενότητα εξηγεί τη δημιουργία παραθύρων, στοιχείων (components) και παραθυρικών εφαρμογών. Επίσης γίνεται μια αναφορά στα συμβάντα (events) και στη διαχείριση συμβάντων (event handling).

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται προχωρημένα θέματα όπως νήματα κλπ.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο πυρήνας (core) της γλώσσας που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού όπως μεταβλητές, συναρτήσεις, τελεστές, δομές ελέγχου και επανάληψης κ.λπ.