Προέλευση δημοσιεύσεων (Post Attribution)

Δημοσιεύστε ως [page name]

Οι δημοσιεύσεις, τα "Μου αρέσει!" και τα σχόλια στο Χρονολόγιο αυτής της Σελίδας θα αποδίδονται στη Σελίδα από προεπιλογή. Όταν δημιουργείτε ή απαντάτε σε μια δημοσίευση, θα εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε είτε με το όνομά σας είτε με το όνομα Σελίδας που διαχειρίζεστε.

Δημοσιεύστε ως [admin name]

Οι δημοσιεύσεις, τα "Μου αρέσει!" και τα σχόλια στο Χρονολόγιο αυτής της Σελίδας θα αποδίδονται σε εσάς από προεπιλογή. Όταν δημιουργείτε ή απαντάτε σε μια δημοσίευση, θα εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε είτε με το όνομα αυτής της Σελίδας είτε με το όνομα άλλης Σελίδας που διαχειρίζεστε.